තාක්ෂණ සහ උපකාර

  • Post time: 11-10-2020

    Here are many kinds of cables, but the most basic can be divided into low-voltage cables and high-voltage cables, but how to distinguish the two? Some people say it’s 250V, and some say it’s 1000V. How do you distinguish high voltage and low pressure? According to China’s indust...තව දුරටත් කියවන්න »

  • එය Wiring පටි කුමක්ද?
    පළ කාලය: 05-09-2019

    රැහැන් ඇදීම පටි 1987 සුමිටෝමෝ විදුලි Wiring පද්ධති සැලසුම් සිට අපගේ ප්රධාන ව්යාපාර සහ වාහන කර්මාන්තය සඳහා ගුණාත්මක බවින් ඉහළ ඉතා විශ්වසනීය රැහැන් පටි නිෂ්පාදන ආදිය ඇත. ඒ රැහැන් පටි throughou ක්රියාත්මක බව වයර්, පර්යන්ත සහ සම්බන්ධක ගන්නා සංවිධානාත්මක සමූහයක් වේ ...තව දුරටත් කියවන්න »